Més de 30 anys en la redacció de projectes

Urbanització Daltmar de Olèrdola

L’àmbit de sector es de 720.950 m2 i està format per 710 parcel•les. Projecte de urbanització remodelació integral d’un àmbit existent i implantació de noves xarxes de serveis. Pavimentació voreres de formigó pigmentades i vorada remuntable. Implantació de nova xarxa de clavegueram, separativa pluvials/residuals.
Instal•lació nova xarxa de distribució d’aigua potable en aquells sectors que a l’actualitat no disposa.
Xarxa de MT soterrada amb instal•lació de 6 CT’s nous i remodelació de 2 existents, instal•lació de xarxa soterrada de BT en zones que a l’actualitat no disposen.
Completar la xarxa d’enllumenat públic amb columnes de 5 m i lluminàries de làmpada de LED’s i cablejat soterrat.
Nova xarxa de telecomunicacions soterrada en àmbits que no disposa. Senyalització i mobiliari urbà.
Pressupost de les obres: 7.608.509,28 €
El projecte s’estructura es quatre fases d’execució de les obres, de les més urgents a les als remats finals, per a facilitar el finançament de les obres per part dels parcel•lis tes promotors.