Més de 30 anys en la redacció de projectes

Projecte de licitació de les obres de la urbanització Safari

L’àmbit de sector es de 506.466 m2 i està format per 233 parcel•les. Projecte de urbanització remodelació integral d’un àmbit existent i implantació de noves xarxes de serveis. Pavimentació voreres de formigó pigmentades i vorada remuntable. Implantació de nova xarxa de clavegueram, separativa pluvials/residuals instal•lació de una depuradora d’aigües residuals i dues estacions de bombament. Instal•lació nova xarxa de distribució d’aigua potable amb construcció de dipòsit de capçalera de 250 m3 i xarxa de impulsió d’aigua des i estació de bombament des del dipòsit municipal; L= 4.220 m H= 343 m. Xarxa de MT soterrada amb instal•lació de 2 CT’s nous i remodelació d’un existent, instal•lació de xarxa aèria de BT. Nova xarxa d’enllumenat públic amb columnes de 5 m i lluminàries de làmpada de LED’s i cablejat soterrat. Nova xarxa de telecomunicacions soterrada. Nova xarxa de gas GLP amb dipòsit soterrat. Senyalització i mobiliari urbà.