Més de 30 anys en la redacció de projectes

Reposició canonada a Santa Maria de Martorelles

Projecte redactat per a l’empresa publica Aigües Ter Llobregat en novembre de 2018, el projecte consisteix en la substitució de la canonada existent de subministrament d’aigua potable al municipi de Santa Maria de Martorelles, que a l’actualitat es de fibrociment i pateix averies constantment, per canonada d’acer DN150.
L’actuació parteix del Dipòsit 1 de Martorelles que es situa la L.A: a cla cota 164,50 amb un tram de canonada d’aspiració de 1.445 m., que circularà amb traçat alternatiu al existent.
Instal·lació de dues purgues i dues ventoses que es situen en arquetes de formigó armat, i una perforació dirigida per creuar la carretera Bv-5006.
Construcció de estació de bombament que es situa a la cota entrada canonada 124,03 en configuració 1+1 per a una potencia de 37 kW, amb sistemes de telecomandament i automatitzacions, construcció edifici, i urbanització de l’entorn.
Tram de canonada de impulsió de 1.008 m creuament de nou de la carretera Bv-5006 amb perforació dirigida amb dos ventoses i dues purgues, fins arribar al dipòsit de Santa Maria de Martorelles a la cota L.A. 237 m.
Pressupost de les obres 1.798.642,68 €