Més de 30 anys en la redacció de projectes

Projecte constructiu de les obres de la Urbanització del sector S-4 de Begur

L’àmbit de sector es de 249.776 m2 i està format per 176 parcel•les. Projecte de urbanització remodelació integral d’un àmbit existent i implantació de noves xarxes de serveis. Pavimentació voreres de formigó pigmentades i vorada remuntable. Implantació de nova xarxa de clavegueram , separativa pluvials/residuals, nova xarxa de distribució d’aigua amb construcció de dipòsit de capçalera de 250 m3. Xarxa de MT soterrada amb instal•lació de 3 CT’s nous i remodelació d’un existent, instal•lació de xarxa soterrada de BT. Subministrament elèctric. Nova xarxa d’enllumenat públic amb columnes de 5 m i lluminàries de làmpada de LED’s. Nova xarxa de telecomunicacions soterrada. Nova xarxa de gas GLP amb dipòsit soterrat. Senyalització i mobiliari urbà.